8 651 44010

Taisyklės

Bendrosios taisyklės

 • Visada dėvėti apsauginę kaukę mūšio lauke.
 • Jei nusiimsite savo kaukę raundo metu, jūs praleisite 3 raundus.
 • Kaukės nusiėmimas antrą kartą, nebegalėsite žaisti.
 • Auto režimas kambariuose nenaudojamas. Kitur ne ilgiau nei 3 sekundes.
 • Žaidimas turi būti sąžiningas. Apgavystės nebus toleruojamos.
 • „Akla ugnis negalima“ (turi matyti savo taikinį).
 • Ginklas privalo būti nuleistas vamzdžiu žemyn, kai jis nenaudojamas.
 • Apie nesąžiningus žaidėjus būtina informuoti teisėją (ginčytis raundo metu negalima).
 • Negalima perkelti ar pakeisti užtvarų ar kliūčių vietų.
 • Kai esate nušauti, garsiai sušaukiate, kad esate nukautas ir einate į nukautųjų zoną.
 • Nustatykite savo ginklą ant „Safe“ pozicijos ir nuleiskite vamzdį, prieš įeinant i poilsio zoną.
 • Negalimas joks fizinis kontaktas.
 • Draudžiama laipioti ant baldų ar per kliūtis.
 • Teisėjas visada teisus – NESIGINČYTI su teisėju.
 • Draudžiama taikytis į veidą naudojant lazerį.
 • Patalpose negalima naudoti pirotechninių užtaisų: dūmų ir garso granatų.
 • Avalynė turi būti uždara ir patogi – jokių sandalų ar šlepečių.

Šratasvydžio / Airsofto taisyklės

 1. BENDROSIOS NUOSTATOS
  1. Šratasvydis (arba airsoft), toliau tekste „žaidimas” – tai komandinis strateginis sportinis žaidimas, kurio metu imituojami mūšiai ar kovinės situacijos, žaidimui naudojant šaunamųjų ginklų imitacijas veikiančias pneumatikos ar elektros-pneumatikos principu, šaudančias 0,12 – 0,6 g. svorio 6 ar 8 milimetrų skersmens specialiai tam skirtais plastikiniais ar metaliniais šratukais, kurių kinetinė jėga nesiekia 2 džiaulių (J).
  2. Žaidimo tikslas – kolektyvinis aktyvus poilsis, kovinių situacijų imitavimas, buvimas gamtoje, karybos pagrindų pažinimas, bendravimas su bendraminčiais.
  3. Dalyvauti žaidime ar žaidimą stebėti leidžiama tik psichiškai sveikiems, emociškai stabiliems, pilnamečiams asmenims pasirūpinusiems tinkama akių apsauga. Išimtiniais atvejais, žaidimo organizatorių sutikimu, leidžiama ir nepilnamečiams asmenims.
  4. Žaidimo dalyviai, toliau tekste „žaidėjai”, buriasi į komandas. Komanda laikomas ne mažiau nei 3 žaidėjų sambūris, turintis pavadinimą, vieningą uniformą ir simboliką (tai netaikoma komandoms, atkūrinėjančioms realiai egzistuojančias (egzistavusias) parakarines formuotes ar karinius dalinius, kuriose nėra (nebuvo) naudojama vieningo pavyzdžio apranga ar (ir) simbolika), sistemingai, kaip autonomiškas vienetas, dalyvaujantis žaidimuose, besilaikantis šių taisyklių ir bendros žaidimo kultūros.
  5. Žaidime taip pat dalyvauja į komandas nesusibūrę žaidėjai, kurie veikia kartu su žaidime dalyvaujančiomis komandomis arba turi specifinį vaidmenį ar užduotį.
 2. ŠRATASVYDŽIO BENDRUOMENĖ
  1. Komandos ir į komandas nesusidūrę pilnamečiai (sulaukę 18 m. amžiaus) žaidėjai buriasi į Lietuvos šratasvydžio bendruomenę.
  2. Lietuvos šratasvydžio bendruomenė – tai neoficialus, žaidėjų, komandų ir oficialiai registruotų klubų sambūris, skirtas vienyti žaidimo entuziastus, spręsti iškylančias problemas, informuoti bendruomenės narius apie rengiamus žaidimus ir kitus reikšmingus įvykius, žaidimą propaguoti ir populiarinti.
  3. Lietuvos Šratasvydžio bendruomenė yra reprezentuojama interneto forume www.airsoftgun.lt, taip pat kituose bendruomenės pripažįstamuose leidiniuose ir interneto tinklapiuose.
  4. Lietuvos šratasvydžio bendruomenės nariai bendruomenės veikloje laikosi Lietuvos Respublikos įstatymų ir poįstatyminių aktų nuostatų, gerbia Lietuvos valstybingumą, istoriją ir kultūrą, smerkia bet kokią tautinę, etninę, rasinę ar kitokią nesantaiką, bet kokias smurto ir agresijos apraiškas, žaidimų atvirose vietovėse metu saugo ir tausoja gamtą, savo elgesiu ir pasisakymais užtikrina teigiamą ir adekvatų visuomenės požiūrį į bendruomenę ir šratasvydį apskritai.
 3. ŽAIDIMŲ ORGANIZAVIMAS IR INVENTORIUS
  1. Žaidimai vyksta pagal iš anksto paruoštą ir paskelbtą scenarijų, sutartoje teritorijoje. Nedidelių vietinės reikšmės žaidimų scenarijus gali būti aptariamas betarpiškai prieš žaidimą. Žaidimo tikslai ir eiga, žaidimo pradžia ir pabaiga, žaidimo teritorijos ribos, numatomos scenarijuje arba sutarimu tarp žaidžiančių komandų ar asmenų prieš žaidimo pradžią.
  2. Žaidimo teritorijai nepriklauso bendra stovyklavietė, kuri turi būti iš anksto pažymėta sutartiniais ženklais (rekomenduojama jos perimetrą apjuosti lengvai pastebima juosta) arba jos ribos visiems žaidėjams nurodytos žodžiu.
  3. Žaidimo eigą bei šių taisyklių laikymąsi gali prižiūrėti asmenys – žaidimo meistrai arba instruktoriai (“game master”), paskirti žaidimo organizatorių arba žaidime dalyvaujančių pusių susitarimu. Meistrų ir instruktorių sprendimai bei nurodymai žaidimo metu turi būti vykdomi besąlygiškai ir yra nesvarstomi.
  4. Pagrindinis žaidimo principas – sąžiningumas. Kiekvienas žaidėjas pajutęs pataikymą, pats prisipažįsta „nukautu” ar „sužeistu”, taip pat besąlygiškai vykdyti kitas žaidimo sąlygas.
  5. Žaidime naudojamos tik specialiai airsoft‘ui skirtos gamyklinės gamybos ginklų imitacijos. Žaidimo organizatorių sprendimu ar sutikimu gali būti naudojamas nepavojingas savadarbis inventorius, transporto priemonės, kiti daiktai ar objektai, skirti scenarijuje numatytoms situacijoms imituoti ar realistiškumo įspūdžiui sukurti.
  6. Žaidimuose laikomasi bendrai priimtų inventoriaus galingumo („tiuningo”) limitų. Bendrieji limitai nustatomi Lietuvos airsoft‘o bendruomenės bendru sutarimu. Kiekvieno žaidimo organizatoriai gali nustatyti kitokius galingumo („tiuningo”) limitus nei bendrieji, tačiau privalo juos iš anksto paskelbti kartu su žaidimo scenarijumi arba prieš registracijos į žaidimą (jei tokia vykdoma) pabaigą.
  7. Žaidime leidžiama naudoti tik nepavojingą pirotechniką. Minų ir granatų pagrindu gali būti naudojama tik laisvoje apyvartoje esanti pramoninės gamybos pirotechnika. Kaip „pažeidžiamasis” komponentas naudojami plastikiniai šratasvydžio šratai (BB) arba sausi žirniai bei pupos.
  8. Žaidime leidžiama naudoti „šaltųjų ginklų” – peilių, durtuvų, kastuvėlių ir pan., imitacijas. Imitacija negali turėti aštrių briaunų bei kelti pavojaus kitų žaidėjų sveikatai ir gyvybei.
  9. Jei organizatorių sprendimu žaidime leidžiama dalyvauti nepilnamečiams (neturintiems 18 metų amžiaus) asmenims ar konkrečiam (-iems) asmeniui (-ims), apie tai privalo būti paskelbta kartu su žaidimo scenarijumi arba prieš registracijos į žaidimą (jei tokia vykdoma) pabaigą, nurodant šių asmenų amžių.
  10. Kiekvienas žaidėjas žaidimo metu privalo dėvėti apsauginius akinius arba akis apsaugančią kaukę. Žaidėjai nedėvintys akių apsaugos, šalinami iš žaidimo. Kiekvienas žaidėjas, pamatęs žaidimo vietoje žmogų su neapsaugotomis akimis, privalo balsu perspėti kitus žaidėjus ir informuoti apie tai žaidimo organizatorius. Jei tokios galimybės nėra, žaidėjas privalo sustabdyti žaidimą, sušukdamas visiems žaidėjams suprantama kalba, kad žaidimas stabdomas dėl to, kad jo teritorijoje yra asmenų, kuriems gali grėsti realus pavojus. Žaidėjai, naudojantys abejotinos kokybės akių apsaugo priemones, patys prisiima visą atsakomybę dėl galimų traumų.
  11. Žaidime gali būti naudojamas radijo ryšys. Radijo ryšio naudojimo taisykles ir sąlygas nustato kiekvieno žaidimo organizatoriai.
  12. Žaidime paprastai neleidžiama dalyvauti apsirengus civiliais drabužiais (džinsais, treningais ir t.t.), nebent tai leidžiama pagal žaidimo scenarijų ar susitarimą tarp žaidžiančių komandų bei žaidėjų.
 4. „NUKAUTIEJI”
  1. Žaidėjas laikomas „nukautu”, jei jį ar jo ekipuotės dalį kliudė bent vienas airsoft‘o šratas ar granatos arba minos kaunamoji medžiaga (pupos, žirniai). „Mirtinais” laikomi pataikymai į bet kurią kūno ar ekipuotės vietą (apsauginius akinius, aprangą, batus ir t.t.). Pataikymas į ginklą – „mirtinu” paprastai nelaikomas, bet gali būti laikoma, kad ginklas sugadintas ir jo naudoti visą likusį žaidimo laiką ar aptartą jo dalį negalima. Pataikymo į ginklą pripažinimas „mirtinu” arba „sugadinusiu ginklą” aptariamas žaidimo scenarijuje arba žaidime dalyvaujančių komandų ir žaidėjų susitarimu. „Mirtinu” nelaikomas pataikymas šratui atšokus (rikošetavus) nuo sienos, medžių ir kitų kietų paviršių. Šratasvydžio granatos ar minos „kaunamosios medžiagos” rikošetas paprastai laikomas „mirtinu”. Žaidimo organizatoriai scenarijuje gali numatyti ir kitokias nukovimo sąlygas (pataikymą tik į tam tikras kūno dalis, „sužeidimą” ir pan.), tačiau tai privalo nurodyti scenarijuje arba apie tai informuoti visus žaidėjus prieš žaidimą.
  2. „Nukautasis” privalo nedelsdamas palikti žaidimo teritoriją ir eiti į iš anksto sutartą vietą ar stovyklavietę. Palikdamas žaidimo teritoriją „nukautasis” privalo ant galvos, rankos, ginklo ar kitoje matomoje vietoje užsirišti ryškios spalvos raištį arba užsivilkti ryškios spalvos liemenę. Atskirų žaidimų metu gali būti sutariama, kad „nukautasis” iš žaidimo pasišalina iškėlęs ginklą virš galvos. Taip pasitraukia ir žaidėjai, neturintys arba praradę raištį arba jei žaidybinė situacija reikalauja iš kontakto vietos pasitraukti greitai ir netrukdant kitiems žaidimo dalyviams. Pastaruoju atveju, „nukautasis” ryškiomis spalvomis „pasižymi” tuoj pat, kai tai tampa įmanoma ir saugu. Jeigu scenarijus ar išankstinis susitarimas to nedraudžia ar reikalauja, „nukautasis”, prieš palikdamas žaidimą, gali balsu sušukti, kad yra „nukautas”.
  3. „Nukautasis” nedalyvauja žaidime iki jo pabaigos arba iš anksto scenarijuje numatytą arba dalyvaujančių komandų ir žaidėjų sutartą laiko tarpą, kurį privalo praleisti organizatorių iš anksto nurodytoje vietoje („žuvusiųjų zonoje”).
 5. „BELAISVIAI”
  1. Žaidėjas žaidimo metu gali būti „paimtas į nelaisvę”. Paėmimo į nelaisvę sąlygos turi būti aptartos žaidimo scenarijuje ar komandų ir žaidėjų prieš žaidimą. „Paimtas į nelaisvę” žaidėjas privalo išimti dėtuvę ar kitaip „nukenksminti” žaidimo inventorių taip, kad būtų užkirsta bet kokio atsitiktinio ar kitokio nesankcionuoto šūvio galimybė.
 6. „MEDIKAI”
  1. Žaidimuose, kai tai numatyta scenarijuje ar aptarta betarpiškai prieš žaidimą, gali dalyvauti „medikai”. Mediku paprastai gali būti tik tam specialiai organizatorių paskirtas žaidėjas, pažymėtas specialiu skiriamuoju ženklu. „Nukautas medikas” kitam žaidėjui paprastai savo pareigų ir „gydymo” inventoriaus perduoti negali. „Medikų” dalyvavimo taisykles ir žaidėjų „išgydymo” sąlygas nustato organizatoriai scenarijuje ar betarpiškai prieš žaidimą.
 7. „CIVILIAI”
  1. „Civiliais” vadinami asmenys atvykę į žaidimo vietą kartu su žaidėjais, tačiau žaidime nedalyvaujantys – žaidėjų sutuoktiniai, vaikai, draugės ar draugai, žurnalistai, fotografai ar operatoriai, taip pat asmenys atsitiktinai patekę į žaidimo teritoriją – vietiniai gyventojai, turistai, grybautojai ir pan..
  2. Kartu su žaidėjais atvykę „civiliai” žaidimo metu neturi būti žaidimo teritorijoje. Organizatorių leidimu ar žaidėjų sutarimu buvimas žaidimo teritorijoje gali būti leistas tik „civiliui” užsirišus sutartus skiriamuosius ženklus arba apsivilkus ryškią liemenę bei užtikrinus akių apsaugą.
  3. Su turistais, vietiniais gyventojais, grybautojais, uogautojais ar kitais asmenimis, atsitiktinai patekusiais į žaidimo vietą, būtina elgtis mandagiai, neutraliai, jokiu būdu neprovokuojant konflikto. Visi nesutarimai, kilę tarp žaidėjų ir tokių asmenų, išsprendžiami derybų ir susitarimų keliu.
 8. PAGRINDINIAI DRAUDIMAI
  1. Žaidime draudžiamas bet koks fizinis kontaktas ar fizinio smurto veiksmai tarp žaidėjų ir „civilių” atžvilgiu, jų įžeidinėjimas ar žeminimas.
  2. Draudžiami bet kokie „santykių aiškinimaisi” tarp žaidėjų žaidimo metu. Diskutuoti žaidimo klausimais galima tik stovykloje po žaidimo arba „nukautųjų teritorijoje”, atbūnant nustatytą grįžimui į žaidimą laiką.
  3. „Nukautajam” paprastai draudžiama perduoti kitam žaidėjui savo ginklą, amuniciją ar šaudmenų atsargas, bendrauti su tebežaidžiančiais žaidėjais, perdavinėti bet kokias žinias apie priešininkus ar žaidimo eigą. Ginklo, amunicijos ar šaudmenų atsargų perdavimas gali būti leistas, jei tai yra numatyta scenarijuje ar susitarta tarp žaidžiančių komandų bei komandoms nepriklausančių žaidėjų.
  4. „Gyviesiems” žaidimo metu draudžiama kalbėtis su „nukautaisiais”, imti iš jų ginklus, amuniciją, užeiti į „nukautųjų zoną” (tiek priešininkų, tiek saviškių), tykoti priešininkų šalia išėjimų iš „mirties zonų”.
  5. Draudžiama šaudyti į žaidimo meistru ar instruktorius („game master”), žaidimo metu su jais ginčytis, nevykdyti nurodymų, trukdyti.
  6. Draudžiama šaudyti į „nukautuosius” ryšinčius skiriamuosius raiščius ar išeinančius iš žaidimo pakeltomis virš galvos rankomis ar „ginklu”.
  7. Draudžiama šaudyti stovyklavietėje, išskyrus specialiai tam organizatorių nurodytas vietas, ar esant šalia asmenims be apsauginių akinių.
  8. Draudžiama šaudyti į „civilius”, gąsdinti juos ginklais, provokuoti.
  9. Paprastai draudžiama akla ugnis, kai šaudoma iš už priedangos iškišus ginklą ir nematant į ką yra šaudoma.
  10. Draudžiama tyčia taikytis bei šaudyti į priešininko galvą ir neapsaugotas kūno vietas, jei yra galimybė pataikyti į korpusą ar kitą apsaugotą kūno vietą.
  11. Draudžiama naudoti fizinį ar psichologinį smurtą prieš „belaisvius”, atiminėti iš jų ginklus, amuniciją, ekipuotę ir pan..
  12. Draudžiama naudoti savadarbę pirotechniką ir dūmus, taip pat bet kokią pirotechniką ar dūmus, kai žaidimo vietoje yra didelis gaisrų pavojus. Žaidimo organizatoriai gali patys naudoti savadarbes sprogimų imitacijas ar leisti tai daryti žaidėjams, prieš tai informavę žaidimo dalyvius, pasirūpinę jų ir kitų žaidimo teritorijoje galinčių būti asmenų saugumu ir prisiimdami visą atsakomybę už galimas neigiamas pasekmes.
  13. Draudžiama imti į rankas, bandyti numesti ar nuspirti uždegtas ar nesprogusias petardas, šratasvydžio granatas ar kitą pirotechniką. Nukirpti šratasvydžio „minų” atotampas žaidimo organizatoriai gali leisti iš anksto apie tai paskelbę scenarijuje, tačiau ir tokiu atveju draudžiama nukenksmintas „minas” liesti, ardyti ar bandyti išsinešti jas iš radimo vietos.
  14. Paprastai draudžiama klausytis ar trukdyti priešininko radijo ryšio pokalbiams. Draudimas klausytis radijo ryšio pokalbių gali būti panaikintas, jei taip nurodyta žaidimo scenarijuje arba taip sutarė žaidėjai. Organizatoriai taip pat gali trukdyti ryšį, jei to reikalauja scenarijus, tačiau žaidėjams draudimas trukdyti radijo ryšį galioja visada.
  15. Draudžiama naudoti radijo ryšio stotis dirbančias kituose nei CB ir PMR446 diapazonuose. Šis draudimas negalioja svečiams iš užsienio valstybių, kuriose yra nustatyti kiti belicenzinio / nelicenzinio radijo ryšio diapazonai.
  16. Dalyvauti žaidime draudžiama stipriai apsvaigusiems nuo alkoholio ar kitų svaiginančių medžiagų asmenims. Organizatoriai gali visai uždrausti alkoholio vartojimą prieš žaidimą bei jo metu arba nustatyti alkoholio kiekio kraujyje (promilių) ribas.
 9. SANKCIJOS ŽAIDIMŲ TVARKOS PAŽEIDĖJAMS
  1. Žaidėjai, žaidimo metu panaudoję fizinio smurto veiksmus prieš kitą žaidėją ar „civilį”, gali būti pašalinti iš visų tos dienos ar ilgesnio laikotarpio žaidimų, o jų elgesys bei tolesnis dalyvavimas žaidimuose bei Lietuvos šratasvydžio bendruomenės veikoje svarstomas viešai. Žaidėjams žaidimo metu susiginčijus, visi ginče dalyvavę žaidėjai, organizatorių arba meistrų sprendimu pripažįstami „nukautaisiais” arba apskritai pašalinami iš žaidimo.
 10. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
  1. Šios taisyklės yra bendros ir jų būtina laikytis visų Lietuvoje organizuojamų žaidimų metų, jeigu žaidimo organizatoriai nenusprendžia kitaip. Jei organizatoriai nusprendžia, kad konkrečiame jų organizuojamame žaidime nebus laikomasi kurios nors iš šiose taisyklėse numatytos nuostatos, ar kuri nors situacija bus reglamentuojama kitaip nei šiose taisyklėse numatyta, jie privalo apie tai paskelbti kartu su žaidimo scenarijumi iki numatytos žaidimo arba registracijos į žaidimą (jei tokia vykdoma) pabaigos datos. Jei už žaidimą imamas startinis mokestis ar užstatas, tai žaidėjui, sumokėjusiam jį iki organizatoriams paskelbus apie kurios nors iš šitų taisyklių nesilaikymą ar pakeitimą, taip pat nepilnamečių asmenų dalyvavimą žaidime, ir dėl to atsisakiusiam žaidime dalyvauti, turi būti grąžinta visa sumokėto startinio mokesčio ar užstato suma.